Adatvédelem

Adatvédelem

Adatkezelési irányelvek

A Travelgoo Idegenforgalmi Kft. (mint adatkezelő a továbbiakban TravelGOO! Iseum Tours) a Magyar Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által bejegyzett, valamint ellenőrzött utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozás. Regisztrációs száma: U-001495/2013. Adatvédelmi nyilvántartásba vételi határozat száma: NAIH-100379/2016.

A TravelGOO! Iseum Tours munkatársai és személyes utazásszervezői vagy PTA munkatársai – továbbiakban munkatársai, a vállalkozás által üzemeltetett internetes honlapok felhasználása során, a telefonos és egyéb kommunikációkon (személyes ügyfélszolgálat, email, fax, postai levelezés) keresztül, az érdeklődések, az ajánlatkérések, valamint az szerződéskötések alkalmával személyes adatokat kérnek az ügyfélkapcsolat okán!

A TravelGOO! Iseum Tours és munkatársai tiszteletben tartják az érdeklődők és ügyfelek bizalmas információit, a személyi adatokat, elérhetőségeket. Személyes azonosító adatnak, információnak számít mindaz, amely összefüggésbe hozható az érdeklődővel, vagy az ügyféllel.

A TravelGOO! Iseum Tours tartós adathordozón tárolja az adatokat szerződött tárhelyszolgáltatók által oly módon, hogy harmadik fél, illetve az adatkezelésre nem jogosult személyek hozzáférését megakadályozza. Az adatok kezelése a felvételtől számított 15 év múlva megszűnik adattörlés, illetve iratmegsemmisítés által.

A TravelGOO! Iseum Tours gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén az ügyfelekről, és a honlap látogatóktól megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak. Bármilyen online adatgyűjtés esetén tájékoztatót bocsát a látogatók rendelkezésére, az adatgyűjtés idején és helyén. Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a tevékenységéről az érintettet elektronikus levelezés útján is tájékoztatja.

A TravelGOO! Iseum Tours honlapjaira ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai, IP-címei a látogatások rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat A TravelGOO! Iseum Tours összesített formában, kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából, hogy az oldal mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott.

Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra. A TravelGOO! Iseum Tours kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja. Kötelező adatszolgáltatásnak minősül az utazók pontos (személyi okmány szerinti) neve, lakcíme, postai, vagy elektronikus levélcíme, az utazás előtt és az utazás alatt elérhető telefonszáma, születési időpontja, személyi igazolványának, vagy útlevelének száma és érvényessége, szöveges adatként, vagy fényképmásolatként (pl. útiokmány elektronikus fényképes másolata). Továbbá a közreműködő szolgáltatók (pl. légitársaságok) törvényi felhatalmazás illetve kötelezés által további adatokat is kérhetnek a hatóságok részére, amelyekről A TravelGOO! Iseum Tours a helyfoglaláskor, illetve a szerződéskötéskor tájékoztatást nyújt.

A TravelGOO! Iseum Tours az ügyfeleket illető dokumentum példányokat (számla-, utazási szerződés első, eredeti példánya, illetve az általános szerződési feltételek) a keletkezéstől számított egy évig őrzi meg, ha azt az ügyfél korábban nem vette át. Ezen az időszakon belül azok az utazási irodában igényelhetők térítésmentesen eredetiben, vagy eredeti aláírással ellátott másolatban, illetve elektronikus úton másolatban.

A TravelGOO! Iseum Tours megbízottja a társasutazások során fénykép- és videofelvételeket készíthet, melyet a későbbiekben útibeszámolók készítéséhez, valamint az utazások népszerűsítéséhez használhat fel, hozhat nyilvánosságra. A felvételeken szerepelhetnek az utazáson résztvevő személyek is képi és hangos megnyilvánulásban egyaránt. Az utazási szerződés aláírásával az utazáson résztvevő személyek a nyilvánosságra hozatalhoz hozzájárulnak azzal, hogy az nem sértheti személyes vagy társadalmi érdekeiket. A nyilvánosságra hozatal nem tiltható meg abban az esetben, ha a felvételek közterületen, illetve a felvételek készítésére engedélyezett magánterületen készültek és azokon a személyek arca a felbontás minősége miatt egyértelműen nem felismerhető.

A TravelGOO! Iseum Tours nem vállal felelősséget az utazáson résztvevő utasok által készített felvételek tartalmáért és annak esetleges nyilvánosságra kerüléséért.

A TravelGOO! Iseum Tours jogi intézkedést tesz, ha bizonyosságot nyer, hogy a felhasználó harmadik személy jogait sértő módon más személyes adatait adta meg. A TravelGOO! Iseum Tours az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapításához és felelősségre vonása céljából.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

A Travelgoo.hu honlapot üzemeltető Utazásirendszer Kft. a vele a 2011. évi CXII. törvény 3. § 17. pont szerinti adatfeldolgozási tevékenység végzésére és a CeSYS rendszer felhasználására szerződést kötő felek által kezelt adatokat a hivatkozott törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően dolgozza fel. A törvény 10. § (3) bekezdésének megfelelően az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

NAIH nyilvántartási szám: NAIH-100379/2016.

Az adatkezelő neve: Travelgoo Idegenforgalmi Kft.
Az adatkezelő címe: 9700 Szombathely, Thököly u. 32. B/1.

Az adatkezelés megnevezése: hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: a felhasználó által kötelezően és szabad akaratból megadott adatok: név, e-mail cím, lakcím, születési időpont, telefonszám.

Az adatkezelés célja: A felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása és üzleti célú ajánlatok továbbítása.

Az adatkezelés időtartama: A felhasználó által megadott adatok esetében, amíg a felhasználó regisztrált tagja a közösségnek.

A személyes adatok törlése: A felhasználó a számára küldött hírlevélben megadott link segítségével törölheti.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: A Travelgoo Idegenforgalmi Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az hello@travelgoo.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

Jogérvényesítési lehetőségek: A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

Szombathely, 2016. július 29.